Toàn thể CB, GV, NV và HS nhà trường quyết tâm phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Phó Hiệu trưởng

Trần Thị Hoa Lư
Trần Thị Hoa Lư
Nguyễn Đức Trung
Nguyễn Đức Trung

Hiệu trưởng

Trần Thị Hải Yến
Trần Thị Hải Yến

Ngày sinh: 16/3/1970

Trình độ :Tiến sĩ

Vị trí công tác: Hiệu trưởng

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích